logo

 

 

 

 

 


DIGIT Vam predstavlja jedan od najnovijih svojih proizvoda : OLV Smart Card sistem. OLV je sistem baziran na SMART čip karticama, online tipa koje služe kao sredstvo plaćanja na prodajnim objektima klijenta.

Kartice su grafički dizajnirane prema klijentu i sadrže podatke o vlasniku kartice kao i ostale podatke zanimljive klijentu.

Posebno su namjenjene za rad u PETROL sistemu i zbog toga kartice nose podatke o vozilu, tablicama vozaču, tipu vozila i sl.

Svaka kupac korisnika dobija jednu ili više kartica koje može koristiti na prodajnim objektima korisnika. Sa prodajnog objekta korisnika vrši se online provjera kartica i određuje da li može i koliko može kartica da se upotrebljava na objektu. Svaka transakcija izvršena na objektu se odobrava od strane OLV servera i istog trenutka se finansijsko stanje korisnikovog kupca ažurira sa izvršenom transakcijom. Time naš korisnik dobija mogućnost da prati svoje kupce, da upravlja količinom njihovog zaduženja, kao i brzinom zaduživanja.

Korisnikovi kupci dobijaju kartice koje se ne mogu kopirati tako da su sigurni da neko drugi neće umjesti njih praviti potrošnu na prodajnim objektima. Za svako vozilo dobiju po jednu karticu. Kartice su zaštićene dnevnim limitom potrošnje, kao i limitom potrošnje u zadatom periodu. Kupac je zaštićen cjelokupnim limitom kupca u nekom periodu.

Korisnik može odobravati svojim kupcima iznos dozvoljenog minusa i bez bojazni dozvoliti kupovinu, znajući da se kupac ne može nekontrolisano zadužiti.

Korisnik sistema u paketu dobija sljedeće aplikacije

 
Naziv aplikacije DN Opis aplikacije
OLV Server   Server aplikacija koja centralno online radi sa karticama. Radi vali- daciju kartica (daje podatke o dostupnim sredstvima za plaćanje u realnom vremenu) i zaduživanje kartica (zapisuje transakcije u vlastitu bazu podataka i daje klijentu podatke o transakciji). Om- ogućava generisanje online izvještaja. Omogućava prijem ALIVE informacija od terminal aplikacija u cilju praćenja rada i dostupno- sti.
OLV ADMIN   Klijent aplikacija za izdavanje kartica, centralno fakturisanje kar- tične potrošnje, odobrenja/zabranjivanja, administraciju, izvješ- tavanje, upravljanje kupcima, izvoz u finansije itd. Ovo je glavna administratorska i korisnička aplikacija sistema. Daje uvid u rad si- stema, pruža izvještaje i dr.
OLV FinSaldo   Serverska aplikacija za online usklađivanje stanja kartičnog siste- ma sa finansijskim knjigovostvom korisnika. Obično se konfiguriše da jednom dnevno iz vašeg finansijskog sistema pokupi podatke o saldima kupaca (stanje duga i avansa) i ažurira kartični server.Om- ogućava transparentno preslikavanje podataka o kupcima u karti- čni sistem tako da krajnji prodavač nema potrebu sa sam prati ko- liko koje kupac zadužen i smije li dodatno trošiti, već sistem to radi za njega automatski.
OLV Guardian   Serverska nadzorna aplikacija nad OLV Serverom koja analizira rad server softvera i po potrebi automatski restartuje procese. Time održava vrlo visoku dostupnost serverske aplikacije klijentima.
OLV Emailer   Serverska aplikacija za online obavještavanje korisnika o upotrebi kartice. Klijent istog trena dobija informaciju o upotrebi kartice te može eventualno reagovati u slučaju da poruka o upotrebi nije očekivana.
OLV LiveViewer dn

Klijentska aplikacija koja omogućava klijentu uvid u vlastite tra- nsakcije u nekom periodu

Uzivo

Savjet: Koristite komandu "Save link As", pa datoteku snimite u neki folder na vašem računaru. Posle toga pokrećete izvršnu datoteku i to je to. U polje kupac upisite svoju sifru, u polje PIN vas pin, izaberite Izvjestaj i dobicete izvjestaj o koristenju u PDF formatu.

CRDTERM   Klijentska aplikacija na POS računaru koja obavlja terminalske za- datke komuniciranja sa serverom
Uputstvo dn Uputstvo za rad terminala u DOC formatu (koristite Save Link)

 

Primjeri izgleda kartice:

Kartica nestro

 

DIGIT kartice se integrišu u DIGIT DEKPND prodajni sistem, mada se mogu integrisati sa bilo kojim POS i IS sistemom. Prodajna mjesta korisnika se opremaju sa smart kard čitačima heavy duty tipa kao i dodatnim terminalskim softverom za rad sa karticama, tako da je uključivanje kartica u sistem lak i bezbolan proces:

Na kraju da sumiramo prednosti kartica u plaćanju:

  1. Samo ovlašteni vlasnici kartica mogu kupovati na prodajnom mjestu
  2. Njihov saldo se online prati, tako na nema bojazni za prezaduzenjem
  3. Nema neovlaštene potrošnje
  4. Tačni izvještaji o potrošnji, vremenu i mjestu
  5. Centralizovano fakturisanje potrošnje, sa jednog mjesta pravite fakture za svu potrošnju odjednom
  6. Online izmjena limita, uplata, zabrana i odobrenja
  7. Zaštita od gubljenja kartica
  8. Online uvid u vlastitu potrošnju
  9. Real time obavještavanje o potrošnji
nazad

OlvServer

 

cura

 

smart

 

 

DIGIT OVL Smart Card sistem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

header

 

Copyright (c) 2010, DIGIT d.o.o.

Copyright (c) 2010, DIGIT d.o.o.